Pirkimo - Pardavimo sutartis

UAB „SAULĖS SAUJA“ įmonės kodas 303244404, buveinės adresas: J.Janonio 104, Kačerginė, Kauno r.,  (toliau – Pardavėjas) ir

VARDAS PAVARADĖ, gyvenamoji vieta ______________ (toliau – Pirkėjas),

Sudarė šią Baldų pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) žemiau nurodytomis sąlygomis:

1.       Sutarties dalykas.

1.1.     Šia Sutartimi Pardavėjas pristato Pirkėjui jo pasirinktus baldus, kurie nurodyti šios sutarties Priede Nr. 1 „Užsakymo lapas“ (toliau – Baldai), ir perduoda Pirkėjo nuosavybėn, o Pirkėjas už juos sumoka šioje Sutartyje nustatytą kainą.

 2. Pirkėjo teisės ir pareigos.

2.1.     Pirkėjas pasirašydamas Sutartį įsipareigoja į Pardavėjo banko sąskaitą, nurodytą šios Sutarties 9 punkte, atlikti avansinį pavedimą, kuris sudaro 40 procentų nuo bendros užsakymo vertės nurodytos Sutarties 5.1. punkte. Avansinis mokėjimas bus įskaitomas į galutinę kainą nurodytą Sutarties 5.1. punkte. Likusią dalį piniginių lėšų Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 3 darbo dienas nuo baldų perdavimo dienos pasirašius Priėmimo-perdavimo aktą.

2.2.     Pirkėjas įsipareigoja apmokėti Baldų pristatymo išlaidas arba savo lėšomis atsiimti Baldus iš Pardavėjo Baldų sandėliavimo vietos. Pardavėjas pareiškia, kad dės pastangas, jog Baldai būtų pristatyti mažiausia įmanoma kaina, atsižvelgiant į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo principus ir vadovaujantis gera verslo praktika.

2.3.     Pardavėjui pažeidus Sutarties 4.1. punkte nurodytus pristatymo terminus, Pirkėjas turi teisę skaičiuoti 0,04  procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą pristatyti dieną nuo Sutarties 5.1 punkte nurodytos Sutarties kainos. Priskaičiuotų delspinigių suma mažinama bendra Sutarties kaina.

2.4.     Pardavėjui pražeidus Sutarties 4.1. punkte nustatytą terminą ir uždelsus pristatyti Baldus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą avansą, delspinigius bei 10 procentų kompensaciją, kuri skaičiuojama nuo Sutarties 5.1. punkte nurodytos kainos. Šalys taip pat aiškiai susitaria ir patvirtina, kad šiame punkte nustatyti netesybų dydžiai atitinka protingumo, pagrįstumo bei teisingumo kriterijus, atskirai neįrodinėjami yra laikomi minimaliais nuostoliais kurių nereikia įrodinėti. 

 3. Pirkėjo pareiškimai.

3.1.     Pirkėjas pasirašydamas šią Sutartį patvirtina, kad Priede Nr. 1 „Užsakymo lapas“ nurodyti Baldai, jų kiekiai ir specifikacijos yra suderinti ir atitinka jo valią.

3.2.     Pirkėjas pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad yra supažindintas su Sutarties sąlygomis ir ją pasirašo laisva valia,  visos Sutarties sąlygos atitinka jo valią ir poreikius.

3.3.     Pirkėjas pareiškia, kad turi visus reikalingus įgaliojimus pasirašyti šiai Sutarčiai.

 4. Pardavėjo teisės ir pareigos.

4.1.     Pardavėjas įsipareigoja Baldus Pirkėjui pristatyti per 150 kalendorinių dienų nuo Sutarties 2.1. punkte nurodyto avansinio mokėjimo atlikimo dienos. Avansinio mokėjimo atlikimo diena bus laikoma, kai avansinis mokėjimas pasieks Pardavėjo banko sąskaitą;

4.2.     Pardavėjas įsipareigoja pristatyti naujus, analogiškus Sutarties Priede Nr. 1 „Užsakymo lapas“ nurodytiems, Baldus su Pirkėjo pasirinktomis ir Priede Nr. 1 „Užsakymo lapas“ aptartomis jų specifikacijomis, tačiau atsižvelgiant į šios Sutarties 6.2 p., 6.3 p. pateiktus Pardavėjo pareiškimus. 

 5. Sutarties kaina.

5.1.     Bendra Sutarties kaina už Priede Nr. 1 „Užsakymo lapas“ nurodytus Baldus sudaro _______ Eur (Suma žodžiais Eurai).

5.2.     Pirkėjas įsipareigoja likusią dalį piniginių lėšų už baldus, išskaičius avansinį mokėjimą, sumokėti per 3 dienas nuo baldų gavimo dienos Eurų valiuta.

5.3.     Baldus Pirkėjas įsipareigoja atsiimti iš sandėlio Kaune arba sutinka sumokėti papildomas pristatymo išlaidas Pirkėjo nurodytu adresu: ____ EUR (suma žodžiais eurų);

6. Pardavėjo garantijos ir pareiškimai.

6.1.     Pardavėjas garantuodamas už Baldų kokybę, Pirkėjui suteikia 18 (aštuoniolikos) mėnesių garantiją, kuri pradedama skaičiuoti nuo Priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos;

6.2.     Pirkėjas yra informuotas, kad užsakomi Baldai yra rankų darbo gaminiai, dėl šios priežasties kiekviena prekė gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotos nuotraukoje pateiktoje Pardavėjo internetiniame puslapyje, kataloge  ir/ar ekspozicijoje.

6.3.     Pirkėjas yra informuotas, kad plastikinės vytelės, iš kurios pinami Baldai, atspalvis ir raštas (faktūra) gali nežymiai skirtis nuo Pardavėjo internetiniame puslapyje ir kataloge pateiktų nuotraukų ir/ar turimų Pirkėjo ekspozicijoje prekybos vietoje.

 

7.       Pristatymo tvarka, Ginčai dėl kokybės.

7.1.     Pirkėjui pageidaujant Pardavėjas Baldus Pirkėjui pristato Pirkėjo nurodytu adresu.

7.2.     Pardavėjui pristačius Baldus Pirkėjo 7.1 p. nurodytu adresu Šalys pasirašo priėmimo - perdavimo aktą. Pirkėjas per 3 darbo dienas nuo Baldų pristatymo dienos (priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos) turi teisę Pardavėjui raštu pareikšti pretenziją dėl pristatytų Baldų trūkumų, defektų, neatitikimų. Pirkėjui praleidus pretenzijos pateikimo terminą yra laikoma, kad Baldai atitinka Pirkėjo poreikius, todėl pretenzijos nebepriimamos. 

7.3.     Pardavėjas į Pirkėjo pateiktą pretenziją privalo atsakyti per 3 darbo dienos nuo pretenzijos gavimo dienos.

7.4.     Pardavėjui atmetus Pirkėjo pretenziją dėl Baldų kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (toliau – Inspekcija) dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui. Inspekcijai nustačius, jog Baldai neatitinka kokybės reikalavimų nustatytų sutartyje, Pardavėjas atlygina Pirkėjo išlaidas susijusias su Baldų pateikimu Inspekcijai.

7.5.     Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktus Baldus analogiškais Baldais arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl to, kad Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas gali būti tenkinamas tik esant Pardavėjo sutikimui, kitais atvejais Baldai negrąžinami.

8. Kitos sąlygos

8.1.     Ši Sutartis laikoma sudaryta nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių tarpusavio įsipareigojimo įgyvendinimo.

8.2.     Priedas Nr. 1 „Užsakymo lapas“ ir Priedas Nr. 2 „Priėmimo-perdavimo aktas“ yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

8.3.     Visi Sutarties pakeitimai/papildymai privalo būti sudaromi raštu ir Šalių pasirašyti.

8.4.     Apie bet kokius pasikeitimus susijusius su Šalimis ar šios Sutarties vykdymu (apimant bet neapsiribojant Šalių ar vienos iš Šalies teisių ir pareigų perėmimą pagal Sutartį, kontaktinių duomenų, pristatymo adreso pasikeitimus, pristatymo terminų pasikeitimus) Šalys įsipareigoja pranešti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie pasikeitimus momento. Visi pranešimai siunčiami šios Sutarties 9 punkte nurodytais elektroniniais pašto adresais.

8.5.     Visi ginčai kylantys iš šios Sutarties sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Iš šios Sutarties kylantys ginčai, nepavykus susitarti derybų keliu, sprendžiami Kauno apylinkės teisme.

8.6.     Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai. Sutarties lapų skaičius – 2 (du).

 

 

Priedas Nr. 1

Užsakymo lapas

Prie Baldų pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 2015/

2015 m. __________ d., Kaunas

 

UAB „SAULĖS SAUJA“ įmonės kodas 303244404, buveinės adresas: J.Janonio 104, Kačerginė, Kauno r.,  (toliau – Pardavėjas) ir

VARDAS PAVARDĖ, gyvenamoji vieta Audenio 15, Kaunas (toliau – Pirkėjas),

  atsižvelgdamos į Sutarties sąlygas sudaro šį Priedą Nr. 1, žemiau nurodytomis sąlygomis.

1.       Pirkėjas pasirašydamas šį Užsakymo lapą patvirtina, kad perka žemiau pateiktus baldų komplektus:

Pardavėjas pasirašydamas šį Užsakymo lapą patvirtina, kad informacija jame pateikta teisingai, jis pageidauja Užsakymo lape nurodytų baldų.